Aannameprocedure voor kinderen die voor  eerst opvang- of onderwijsorganisatie bezoeken

Uitgangspunt is dat deze kinderen worden toegelaten mits er de verwachting is dat het kind overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden de opvang en het onderwijs zal doorlopen. De verwachtingen van ouders en Waalcampus worden afgestemd in een gesprek voorafgaand aan de inschrijving.  Onderdelen van dit gesprek zijn:

  • kennismaking;
  • beleid van de organisatie;
  • situatie van het kind;
  • bespreking aannameprocedure;
  • rondleiding in het gebouw.

In het geval het kind een beperking heeft (lichamelijk, gedragsmatig, verstandelijk of anderszins) kan er een onderzoek plaatsvinden. Als dat onderzoek hiertoe aanleiding geeft, vindt er voor kinderen vanaf 4 jaar overleg plaats met het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. Het onderzoek en overleg hebben als doel om zo goed mogelijk de situatie van het kind in kaart te brengen en de mogelijkheden van Waalcampus, al dan niet met aanvulling van de diensten van dit samenwerkingsverband.

Op het moment dat zowel ouder als school tot inschrijving willen overgaan, kan de ouder het kind inschrijven door middel van het inschrijfformulier dat na het gesprek wordt uitgereikt/gemaild. Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt de ouder een bevestiging van inschrijving per e-mail. Een kind dat voor Waal 1 wordt ingeschreven staat daarmee ook automatisch ingeschreven in Waal 2 t/m 4.